Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Ochrana osob. udajov   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Čo robiť, keď sa vaše dieťa pripravuje na strednú školu

Profilové predmety na prijímacie skúšky určuje každoročne Ministerstvo školstva SR a zverejňuje ich vždy do 15. októbra.

- Prihlášky sa podávajú riaditeľovi základnej školy do 1. apríla (na školy, kde sa vyžaduje talentová skúška, do 15. februára) na tlačive schválenom ministerstvom školstva.

- Žiaci si môžu podať dve prihlášky na dve stredné školy, v prípade, že majú záujem o školu, kde sa vyžaduje talentová skúšky, môžu si podať ďalšiu (tretiu) prihlášku.

- Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor.

- Prijímacie skúšky sa uskutočňujú v dvoch termínoch, vždy v pondelok a štvrtok počas prvého úplného májového týždňa. Prijímacie skúšky na školy, kde sa vyžaduje talentová skúška, sa uskutočnia v termíne od 20. marca do 10. apríla, konkrétny deň určí riaditeľ školy.

- Uchádzač si vyznačí na prihláške termín konania skúšky, t.j., na jednej prihláške uvedie prvý termín a na druhej druhý.

- Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada na skutočnosť, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí so zvoleným odborom štúdia a taktiež prihliada na výsledky dosiahnuté v Celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníkov (bývalý Monitor 9), s výnimkou škôl, kde sa vyžaduje talentová skúška.

- Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na bráne školy do troch dní pracovných dní po druhom termíne. Zoznam obsahuje  poradie uchádzačov podľa získaných bodov.

- Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu. Stredná škola oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.

- Zápisný lístok vydá žiakovi príslušná základná škola a to iba jeden. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na inej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše.


Zdroj: www.modernaskola.sk