Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Ochrana osob. udajov   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Čo robiť, keď chcete prihlásiť dieťa do strednej školy v zahraničí

Vzhľadom na skutočnosť, že v prvom ročníku strednej školy si prevažná väčšina študentov ešte plní povinnú školskú dochádzku, je nevyhnutné, aby bol žiak najprv prijatý na strednú školu v SR. Tá sa stane jeho kmeňovou.

- Rodič musí škole oznámiť, že jeho dieťa bude študovať na zahraničnej škole. Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade a po porovnaní učebných plánov povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí.

- Štúdium v zahraničí môže povoliť aj opakovane, ale vždy len po úspešnom ukončení ročníka.

- V prípade potreby uloží riaditeľ žiakovi povinnosť vykonať rozdielové skúšky najviac z troch predmetov, pričom rozdielová skúška z vyučovacieho jazyka je povinná. Zvyčajne ide o predmety, pri ktorých nebola zhoda v obsahu učiva (najmä dejepis a geografia).

- Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo riaditeľa kmeňovej školy vydá odborné stanovisko k uznaniu časti štúdia na škole v zahraničí a prevedie hodnotenie žiaka na škole v zahraničí do slovenskej klasifikačnej stupnice.


Zdroj: www.modernaskola.sk