Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Ochrana osob. udajov   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

OBCHODNÉ podmienky pre Stredneskoly.eu

(ďalej len "Obchodné podmienky")

1. Účel servera Stredneskoly.eu


1.1. Server Stredneskoly.eu, je internetová služba dostupná na internetovej adrese http://www.Stredneskoly.eu. Je definovaná ako miesto, kde môžu klienti, definovaní nižšie, zverejňovať prehľad svojich služieb, ponúk a požiadaviek. Server Stredneskoly.eu v tomto zmysle zaisťuje zverejňovanie informácií klientov a ich sprístupňovanie užívateľom, definovaným v Záväzných pravidlách pre užívateľov servera Stredneskoly.eu.

1.2. Základné údaje sú publikované bezplatne, údaje podrobnejšie alebo zvýhodňujúce po uhradení požadovaného poplatku. Úhrady stanovené pre jednotlivé položky sa riadia aktuálnym cenníkom, zverejneným na serveri Stredneskoly.eu


2. Zmluvné strany Obchodných podmienok


Plnenie Obchodných podmienok je záväzné pre nasledujúce zmluvné strany:
2.1. Prevádzkovateľ servera Stredneskoly.eu
Prevádzkovateľom servera Stredneskoly.eu je Olga Kandlerová, IČO: 47149591, Pecháčkova 1245/8, 150 00 Praha 5, Česká republika, ktorý je zároveň správcom technickej časti portálu (ďalej len "prevádzkovateľ").

2.2. Klienti servera Stredneskoly.eu
Klientom servera Stredneskoly.eu sa môžu stať právnicke osoby, konkrétne stredné školy, gymnáziá, konzervatóriá, stredné odborné školy alebo stredné odborná učilištia (ďalej len "klient"). Klientom servera Stredneskoly.eu sa právnická osoba stáva po zaregistrovaní do on-line systému servera Stredneskoly.eu.


3. Spôsob registrácie klienta


3.1. K registrácii právnickej osoby dôjde vyplnením a odoslaním riadne vyplneného registračného formulára, ktorý je dostupný na serveri Stredneskoly.eu. Tu si okrem iného klient súčasne zvolí užívateľské meno a heslo, pod ktorými sa bude prihlasovať na svoj účet.

3.2. Odoslaním riadne vyplneného formulára sa klientovi vygeneruje automatické identifikačné číslo (ID), ktoré slúži ako identifikačný údaj pri komunikácii s prevádzkovateľom a zároveň ako variabilný symbol pre prípadné platby. Automaticky je klientovi tiež aktivovaný klientský účet, ktorý môže klient vrámci zvoleného typu registrácie voľne upravovať.


4. Zverejnenie záznamu


4.1. Bezplatný zápis. Vrámci bezplatného zápisu môže klient po registrácii a zadaní užívateľského mena a hesla ďalej doplňovať či upravovať tieto údaje, ktoré budú na serveri Stredneskoly.eu zobrazené:

  4.1.1. názov školy, typ školy, právna forma školy, adresa školy a telefonické spojenie

4.2. Základný zápis. Vrámci základného zápisu môže klient po registrácii a zadaní užívateľského mena a hesla ďalej doplňovať či upravovať okrem údajov pre bezplatný zápis navyše nasledujúce údaje, ktoré budú na serveri Stredneskoly.eu zobrazené:

  4.2.1. základný popis školy, e-mailové adresy, internetové stránky školy, kontakty na pedagógov, odbory štúdia (vrátane formy štúdia, dĺžky štúdia, prijímacej skúšky, priemery pre prijatie bez skúšok, školné, spôsob ukončenia štúdia, detailný popis odboru, odkaz na popis odboru na stránkach školy, apod.), vyučované predmety, povinné a voliteľné cudzie jazyky, logo školy, dni otvorených dverí

4.3. Návštevníkom servera Stredneskoly.eu sa vo výpise záznamov zobrazujú všetky základné zápisy nad, teda pred bezplatnými základnými záznamami. Akonáhle klient na účet prevádzkovateľa uhradí požadovanú platbu, je účet prevádzkovateľom servera odblokovaný k publikovaniu údajov v rozsahu základného záznamu.

4.4. Rozšírený zápis. Vrámci rozšíreného zápisu môže klient po registrácii a zadaní užívateľského mena a hesla ďalej doplňovať či upravovať okrem údajov pre bezplatný zápis a základný zápis navyše nasledujúce údaje, ktoré budú na serveri Stredneskoly.eu zobrazené:

  4.4.1. rozšírený popis školy, možnosti stravovania či ubytovania, zaistenie praxe, výhody štúdia na Vašej škole, fotografie školy.

4.5. Všetky rozšírené zápisy sa návštěvníkom servera Stredneskoly.eu vo výpise záznamov na serveri Stredneskoly.eu zobrazujú nad teda pred bezplatnými zápismi, a takisto pred základnými mi zápismi. Akonáhle klient na účet prevádzkovateľa uhradí požadovanú platbu, je účet prevádzkovateľom servera odblokovaný k publikovaniu údajov v rozsahu rozšíreného záznamu.

4.6. ODPORÚČAME. Jedná sa o prednostné zobrazenie na prvých miestach. ODPORÚČAME umožňuje, aby sa záznam klienta pri vyhľadávaní návštevníkmi servera Stredneskoly.eu vo výpise záznamov na serveri Stredneskoly.eu vždy zobrazil na jednom z prvých troch miest v každej kategórii, a to Stredné školy, Učilištia, Gymnáziá, vždy však pred všetkými rozšírenými záznamami. Pre tento typ registrácie je nutné mať aktívny účet vrámci základného alebo rozšíreného zápisu.

5. Možnosti nadštandardnej spolupráce prevádzkovateľa s klientom


5.1. Všetkým registrovaným klientom vrámci základného zápisu alebo rozšíreného zápisu je umožnená nadštandardná spolupráca s prevádzkovateľom formou umiestnenia bannera Stredneskoly.eu na internetových stránkach klienta, a to za nasledujúcich podmienok.
  5.1.1. Klient musí mať aktívny účet u prevádzkovateľa buď vrámci základného zápisu, alebo rozšíreného zápisu.

  5.1.2. Nadviazaním tejto spolupráce získa klient od prevádzkovateľa jeden mesiac zdarma navyše k svojmu mu zápisu.

  5.1.3. Banner prevádzkovateľa je potrebné mať na internetových stránkach klienta umiestnený minimálne po dobu trvania zápisu.

  5.1.4. Prevádzkovateľ výslovne vyhlasuje, že sa zaväzuje vrámci tejto spolupráce neumiestniť akýkoľvek závadný obsah, ale len reklamný banner, ktorého podoba je uvedená na http://www.Stredneskoly.eu/spoluprace, a to vrátane zdrojových kódov.

  5.1.5. K započatiu spolupráce je potrebné zo strany klienta umiestniť jeden z uvedených kódov na http://www.Stredneskoly.eu/spoluprace na internetové stránky klienta a odoslať e-mailovú správu na adresu info@stredneskoly.eu s informáciami o názve školy či ID a adresy, kde je umiestnený banner prevádzkovateľa.


6. Práva a povinnosti zmluvných strán


6.1. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

  6.1.1. Prevádzkovateľ má povinnosť do 24 hodín od prijatia registračného poplatku aktivovať účet klienta.

  6.1.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od klientov poskytnutie niektorého identifikačného údaja osobnej povahy v zmysle ustanovení zákona č. 101/2000 Z. z. s odkazom na príslušnú všeobecne záväznú právnu úpravu.

  6.1.3. Prevádzkovateľ si výslovne vyhradzuje právo kedykoľvek, v akomkoľvek rozsahu a akýmkoľvek spôsobom zmeniť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu servera.

  6.1.4. Prevádzkovateľ má právo využiť databázu registrovaných škôl k osloveniu s obchodnou ponukou (obchodné oznámenie).


6.2. Práva a povinnosti klientov

  6.2.1. Klienti sú povinní vrámci úprav svojicch účtov dodržiavať všeobecne platné mravné, etické i zákonné pravidlá. Klienti sú povinní publikovať vrámci svojich účtov iba údaje, ktoré súvisia s činnosťou právnickej osoby, ktorú predstavujú alebo ju v nejakej právnej forme zastupujú. Klientom je prísne zakázané publikovať vrámci servera Stredneskoly.eu informácie klamné, zavádzajúce alebo údaje, ktoré sú akokoľvek v rozpore s dobrými mravmi či s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

  6.2.2. V prípade, že prevádzkovateľ zistí závažné porušenie povinností klientov, vyhradzuje si právo bez predchádzajúceho upozornenia celý účet takého klienta bez akejkoľvek náhrady odstrániť a tým klientovi bez náhrady vypovedať zmluvný vzťah definovaný Obchodnými podmienkami.

  6.2.3. Za všetky informácie publikované a zobrazované vrámci klientských účtov zodpovedajú sami klienti, v žiadnom prípade prevádzkovateľ servera Stredneskoly.eu

  6.2.4. Platnosť a podmienky vypovedanie zmluvy: platnosť záznamu sa automaticky každý rok predlžuje na ďalšie obdobie, ak klient prevádzkovateľovi neoznámi (na email alebo poštou) zámer ukončiť spoluprácu a to najdlhšie 14 dní pred ukončením platnosti záznamu.


7. Autorské práva


7.1. Všetky informácie publikované v písomnej, grafickej či inej podobe na serveri Stredneskoly.eu (ak nie je výslovne uvedené inak), sú chránené podľa autorského zákona č. 121/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa a jednotlivých klientov nesmú byť žiadne údaje publikované na iných miestach internetu, v tlačenej ani elektronickej podobe (okrem čiastočných citácií povolených zákonom). Informácie sú zdarma určené výhradne pre osobnú potrebu všetkým klientom a užívateľom, definovaným v Obchodných podmienkach pre Stredneskoly.eu a v Záväzných pravidlách pre užívateľov servera Stredneskoly.eu.

7.2. Akýmkoľvek tretím osobám, ktoré k tomu nemajú oprávnenie, je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu servera Stredneskoly.eu. Zároveň je zakázané zasahovať do prevádzky servera Stredneskoly.eu z technického hľadiska.


8. Závěrečné ustanovenia


8.1. Porušení Obchodných podmienok oprávňuje prevádzkovateľa k podniknutiu zodpovedajúcich právnych krokov alebo k prijatiu iných opatrení povolených právnym poriadkom Slovenskej republiky vo veci ochrany práv a majetkových zájmov voči klientovi či inej osobe, ktorá súčasne na strane jednej užíva služieb servera Stredneskoly.eu a na strane druhej nerešpektuje Obchodné podmienky určené k prevádzkovaniu, prístupu a užívaniu servera Stredneskoly.eu.

8.2. Záležitosti výslovne nespomenuté v Obchodných podmienkach, sú riešené podľa Záväzných pravidiel pre užívateľov servera Stredneskoly.eu, podľa Obchodného zákonníka a súvisiacich legislatívnych noriem SR.

8.3. Aktuálne znenie textu Obchodných podmienok pre Stredneskoly.eu a textu Záväzných pravidiel pre užívateľov servera Stredneskoly.eu, sú k v elektronickej podobe k dispozícii na serveri Stredneskoly.eu. V tlačenej podobe sú k dispozícii priamo u prevádzkovateľa servera.


Aktualizace: 29 január 2018.