Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Ochrana osob. udajov   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Typ školy: Stredná priemyselná škola
Forma štátna
Adresa: Hálova 16, Bratislava 5, 851 01
WWW: http://www.spsehalova.sk
Email: skola@spsehalova.sk
Telefón: 02/63823402
Kontaktná osoba:Ing. Iveta Šafránková, iveta.safrankova@spsehalova.sk, 0918 711 250

Ďalší popis:

SPŠE Hálova sa od začiatku svojej existencie snaží odlíšiť sa od tradičných stredných technických škôl predovšetkým obsahom učiva v širokej škále voliteľných predmetov, ktoré umožnia žiakovi vzdelať sa pre konkrétnu oblasť záujmu. Hlavný dôraz sa pritom kladie na možnosť okamžitého uplatnenia sa absolventov v podnikateľskom prostredí alebo v úspešnom pokračovaní štúdia na vysokej škole.
Už počas štúdia sa žiaci rozhodujú pre konkrétnu oblasť v elektrotechnickom a IT biznise, v ktorej by sa chceli neskôr uplatniť, alebo podnikať. Teoretická a praktická príprava je v našej škole realizovaná napríklad v oblastiach:
- konštrukcia a servis PC a periférmych zariadení PC,
- návrh, projekcia, realizácia a správa počítačových sietí LAN a MAN,
- návrh, realizácia a správa komplexných telekomunikačných riešení pre malé a stredné firmy,
- návrh, projekcia, realizácia a správa systémov inteligentných domácností.
Žiaci SPŠE majú možnosť získať počas štúdia niektoré z medzinárodne uznávaných certifikátov (CISCO, ABB, ...), čo výrazne zvyšuje ich hodnotu na trhu práce. Získanie osvedčenia o elektrotechnickej spôsobilosti podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení je na našej škole už niekoľko rokov samozrejmosťou.

Športová trieda na SPŠE vykonáva svoju činnosť v spolupráci s Volejbalovým klubom polície Bratislava, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3, Bratislava a je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre loptové hry a zvyšovanie ich športovej výkonnosti.


Eletrotechnika  [2675 6]

www.spsehalova.sk
Absolvent pozná princípy činnosti elektronických zariadení, PC, periférnych zariadení PC, sie-ťových aktívnych prvkov, komponentov inteligentných domácností, zabezpečovacích systémov, systémov diaľkového riadenia a monitoringu, princípy základných komunikačných protokolov sietí LAN, MAN, WAN, ktoré vie medzi sebou kombinovať v závislosti od požiadaviek klienta na konkrétne technické riešenia pre rôzne aplikácie. Ovláda princípy systémovej integrácie viacerých štandardných komunikačných platforiem, vďaka ktorým je schopný kombinovať rôzne ak-tívne prvky viacerých výrobcov do zložitejších funkčných celkov.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky -- maturitná skúška

Technické a informatické služby v elektrotechnike  [3917 6]

www.spsehalova.sk
Primárnou úlohou absolventa tohto študijného odboru je manažovať skupiny technikov, mon-tážnikov a IT špecialistov pri realizácií konkrétnych projektov z oblasti elektrotechniky a informatických technológií a vypracovávať cenové ponuky pre klientov na realizáciu týchto projektov. Je samostatný pri výbere aplikačných technológií, ktoré po technickej stránke dosta-točne ovláda.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky -- maturitná skúška

Technické a informatické služby so športovou prípravou  [3917 6]

www.spsehalova.sk
Športová príprava je zameraná na lopltové hry. Realizuje sa v spolupráci s Volejbalovým klubom polície Bratislava.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky talentové skúšky -- maturitná skúška

Technické lýceum  [3918 6]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky -- maturitná skúška

Výhody štúdia na škole


1. Lyžiarske výcviky
2. Online informačný systém (dochádzka)
3. Online informačný systém (klasifikácia)
4. Výlety do zahraničia
5. Výučba jazykov v multimediálnej učebni
6. Zaistenie autoškoly

Výuka cudzích jazykov

počet na výber
Povinný výber cudzieho jazyka 2 Anglický jazyk , Francúzsky jazyk , Nemecký jazyk