Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Ochrana osob. udajov   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom

Typ školy: SOŠ cestovného ruchu
Obchodná akadémia
Hotelová akadémia
Forma štátna
Adresa: Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom, 915 01
WWW: http://www.prvasosnmnv.sk
Email: sekretariat@prvasosnmnv.sk
Telefón: 032/771 07 08
032/771 20 94
Kontaktná osoba:Ing. Ján Hargaš PhD., sekretariat@prvasosnmnv.sk, 032/ 771 07 08
Ing. Elena Peterková, elena.peterkova@sospnm.tsk.sk, 032/771 2094/24

Ďalší popis:

Teoretická výuka prebieha v budove školy na Weisseho ulici, kde sú sústredené najmä študijné odbory a v budove na Piešťanskej ulici, kde sú v nadväznosti na praktickú prípravu sústredené najmä učebné odbory.
Praktická príprava žiakov prebieha v závislosti podľa študovaného odboru aj v ďalších budovách školy na Holubyho, Jánošíkovej, Robotníckej a Čachtickej ulici. Niektorí žiaci absolvujú praktickú príprava na zmluvných pracoviskách. Všetky pracoviská sú vybavené technológiami, prístrojmi a zariadením.
Materiálne a priestorové vybavenie školy je na výbornej úrovni. Škola disponuje 5 učebňami výpočtovej techniky, k dispozícii študentom i pedagógom sú 4 odborné multimediálne učebne, odborná učebňa pre výučbu cvičných firiem, 2 odborné učebne s elektronickými písacími strojmi, odborná učebňa CNC techniky, odborné učebne pre odbor stolár, autoopravár, agromechanizátor a záhradník, odborná učebňa stolovania a prípravy pokrmov pre gastro odbory, odborná učebňa etickej výchovy, odborné jazykové učebne. V budove na Weisseho ulici je nová moderná telocvičňa, inovovaná knižnica, študovňa pre cudzie jazyky a zriadená zimná záhrada. Budova na Piešťanskej ulici je zrekonštruovaná (zateplená, nové plastové okná, zrekonštruovaná telocvičňa a sociálne zariadenia, opravená strecha). V obidvoch budovách je prevádzkovaný školský bufet a triedy sú vybavené novým školským nábytkom.


Stravovanie:

Vlastná jedáleň


Ubytovanie:

Je možné na SPŠ v Novom Meste nad Váhom, 5 minút peši od školy.


Dni otvorených dverí:

Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode.


manažment regionálneho cestovného ruchu  [6324 M]

Absolvent nájde uplatnenie v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách poskytujúcich osobné, prevádzkové služby, v obchode, cestovnom ruchu, hotelierstve, gastronómii a ako výkonný pracovník, manažér strednej úrovne (sprievodca účastníkov cestovného ruchu, podnikateľ vo vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike, pracovník v cestovných kanceláriách, informačných centrách, informátor v múzeách, organizátor kongresov, veľtrhov a výstav, organizátor cestovného ruchu v regióne či v obci, marketingový pracovník v samospráve mesta alebo obce, pracovník ubytovacích a stravovacích zariadení).

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky SJL a MAT -- Maturitná skúška

obchodná akadémia  [6317 M]

http://www.prvasosnmnv.sk/studijne-odbory/obchodna-akademia
Absolvent nájde uplatnenie v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách poskytujúcich osobné, prevádzkové služby, v obchode, cestovnom ruchu, hotelierstve, gastronómii a ako výkonný pracovník, manažér strednej úrovne. Po získaní primeranej praxe je pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka v rôznych formách podnikateľských subjektov, tiež v rozpočtových a príspevkových organizáciách.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky SJL a MAT -- Maturitná skúška

pracovník marketingu  [6405 K]

http://prvasosnmnv.sk/studijne-odbory/pracovnik-marketingu
V odbore je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky SJL a MAT -- Maturitná skúška

hostinský, hostinská  [6489 H]

Absolvent sa uplatní v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách, v hotelierstve a gastronómii, v súkromnom podnikaní. Je schopný samostatne pracovať ako pracovník (kuchár, čašník, servírka) v reštauráciách, hoteloch a ako živnostník v oblasti spoločného stravovania. Program je primárne určený pre priamy vstup na trh práce.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky Nie -- Záverečná skúška

kaderník  [6456 H]

V súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách, v organizáciách poskytujúcich osobné a prevádzkové služby, v organizáciách poskytujúcich beauty služby, v súkromnom podnikaní - odborný zamestnanec kaderníctva, zamestnanec firmy zaoberajúcej sa výrobkami vlasovej kozmetiky a ako živnostník. Program je primárne určený pre priamy vstup na trh práce.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky Nie -- Záverečná skúška

stolár  [3355 H]

Absolvent je odborne kvalifikovaný pracovník zaoberajúci sa spracúvaním dreva, výrobou, montážou alebo obnovou nábytku, stavebno-stolárskych, čalúnnických výrobkov a výrobkov z dreva a ostatných materiálov v štátnych alebo súkromných firmách, poskytovateľ služieb v danom odbore a neskôr aj ako živnostník v danom odbore. Program je primárne určený pre priamy vstup na trh práce.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky Nie -- Záverečná skúška

autoopravár - mechanik  [2487 H 01]

Absolvent je schopný samostatne vykonávať činnosti pri výrobe, montáži, obsluhe, oprave a údržbe automobilov. Program je primárne určený pre priamy vstup na trh práce.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky Nie -- Záverečná skúška

poľnohospodárska výroba  [4572 F]

Absolvent je schopný vykonávať jednoduché a pomocné kvalifikované práce v poľnohospodárstve a vo sfére služieb na vidieku.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 2 roky Nie -- Záverečná skúška

podnikanie v remeslách a službách  [6403 L]

Nadstavbové štúdium

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 2 roky Nie -- Maturitná skúška

kontrolór potravín  [2958 K]

Absolvent nájde uplatnenie ako kvalifikovaný pracovník v potravinárstve a súvisiacich službách, v prevádzkach a laboratóriách, v obchode a službách, v gastronómii a spoločnom stravovaní, v kontrolných orgánoch, v poradenstve v oblasti výživy, vo výskume, v podnikaní ako technológ, majster, laborant, technicko-hospodársky pracovník v potravinárskom priemysle, v distribúcii a predaji potravín a výživových doplnkov, uplatní sa ako manažér strednej úrovne v odvetviach potravinárskeho priemyslu, včítane kontroly týchto výrob v laboratórnom, poloprevádzkovom a prevádzkovom merítku ako aj v súkromnom podnikaní.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky SJL a CHE -- Maturitná skúška

cukrár kuchár  [2977 H]

Absolvent nájde uplatnenie v priemyselnej výrobe, družstevných a súkromných podnikoch, alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ v potravinárskej výrobe a v rôznych súvisiacich službách.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky Nie -- Záverečná skúška

agromechanizátor, opravár  [4524 H]

Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný pracovník v štátnych, družstevných a súkromných podnikoch, samostatný podnikateľ v poľnohospodárskej a lesnej výrobe, v rôznych službách súvisiacich s výrobou, so životným prostredím a rozvojom vidieka. Program je primárne určený pre priamy vstup na trh práce.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky Nie -- Záverečná skúška

obchodný pracovník  [6442 K]

http://www.prvasosnmnv.sk/studijne-odbory/obchodny-pracovnik
V odbore je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky SJL a MAT -- Maturitná skúška

záhradník  [4571 H]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky Nie -- Záverečná skúška

predavač  [6460 H]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky Nie -- Záverečná skúška

hotelová akadémia  [6323K]

http://www.prvasosnmnv.sk/studijne-odbory/hotelova-akademia
Absolvent nájde uplatnenie v hotelierstve, gastronómii a cestovnom ruchu ako manažér strednej úrovne (manažér hotelových a gastronomických zariadení na úseku stravovania a ubytovania, event manažér), ako kvalifikovaný zamestnanec (šéfkuchár, čašník, servírka, recepčný, barman, barista, someliér, animátor, delegát, prevádzkový pracovník, letuška, stevard...) alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 5 rokov SJL, ANJ alebo NEJ -- Maturitná skúška

cukrár  [2964 H]

Absolvent nájde uplatnenie v priemyselnej výrobe, družstevných a súkromných podnikoch, alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ v potravinárskej výrobe a v rôznych súvisiacich službách.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky Nie -- Záverečná skúška

Výhody štúdia na škole


1. Lyžiarske výcviky
2. Online informačný systém (dochádzka)
3. Online informačný systém (klasifikácia)
4. Ostatné školské podujatia
5. Plavecký výcvikový kurz
6. Výlety do zahraničia
7. Výmenné pobyty študentov v zahraničí
8. Výučba jazykov v multimediálnej učebni
9. Zaistenie autoškoly
10. Zaistenie tanečných kurzov

Výuka cudzích jazykov

počet na výber
Povinný výber cudzieho jazyka 2 Anglický jazyk , Nemecký jazyk
Voliteľný výber cudzieho jazyka 2 Ruský jazyk

Fotogaléria


Budovy - teoretická výuka  Beseda - T. Kopecký  Cukrár kuchár  Knižnica  Lyžiarsky výcvik    Študentská spoločnosť  Odborná učebňa  Recepcia - hostinský  OA - certifikáty  Bosákova cena 2015