Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Ochrana osob. udajov   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Záväzné pravidlá pre užívateľov servera Stredneskoly.eu

(ďalej len "Záväzné pravidlá")

1. Účel servera Stredneskoly.eu


Server Stredneskoly.eu, je internetová služba dostupná na internetovej adrese http://www.Stredneskoly.eu. Je definovaná ako miesto, kde môžu klienti, definovaní v Obchodných podmienkach pre Stredneskoly.eu, zverejňovať prehľad svojich služieb, ponúk a požiadaviek. Server Stredneskoly.eu v tomto zmysle zaisťuje zverejňovanie informácií klientov, a sprostredkováva ich užívateľom definovaným nižšie.

2. Zmluvné strany Záväzných pravidiel


Plnenie Záväzných pravidiel je platné pre nasledujúce zmluvné strany:

2.1. Prevádzkovateľ servera Stredneskoly.eu
Prevádzkovateľom servera Stredneskoly.eu je Olga Kandlerová, IČ: 47149591, ktorý je zároveň správcom technickej časti portálu (ďalej len "prevádzkovateľ").

2.3. Užívatelia servera Stredneskoly.eu
Za užívateľa servera Stredneskoly.eu sú považovaní všetci aktívni i pasívni užívatelia internetu, ktorí nejakým spôsobom vstúpili na internetové stránky Stredneskoly.eu a užívajú ich z pozície čitateľov.


3. Základné užívateľské zásady


3.1. Za všetky informácie upravované vrámci klientských účtov servera Stredneskoly.eu a následne publikované a zobrazované na serveri Stredneskoly.eu, zodpovedajú sami klienti.

3.2. Každý užívateľ používa server Stredneskoly.eu na vlastnú zodpovednosť a jeho užívaním akceptuje užívateľské zásady týkajúce sa prevádzky, prístupu a užívania servera, ako sú popísané v Záväzných pravidlách. Osobe, ktorá nemá záujem alebo možnosť sa podriadiť Záväzným pravidlám, nie je tento server určený. Prevádzkovateľ takúto osobu vyzýva, aby od ďalšieho užívania servera Stredneskoly.eu bezodkladne upustila.

4. Výhrady prevádzkovateľa


4.1. Informácie zverejnené na serveri Stredneskoly.eu majú informatívny charakter nezakladajúci žiadnu právnu ani inú záväznosť za uverejnené údaje z hľadiska ich správnosti, úplnosti, obsahovej neporušenosti a aktuálnosti.

4.2. Prevádzkovateľ servera Stredneskoly.eu nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody vyplývajúce alebo súvisiace s využitím údajov alebo služieb zverejnených prostredníctvom servera alebo naopak z dôvodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti servera. Prevádzkovateľ užívateľom nezaručuje možnosť pripojenia sa k serveru a v žiadnom ohľade nie je prevádzkovateľ zodpovedný za akékoľvek prípadné škody na strane užívateľa vzniknuté alebo súvisiace s dôvodom nemožnosti pripojenia k serveru.

4.3. Prevádzkovateľ servera nezodpovedá ani neručí za pravdivosť, obsah ani formu reklamy, uverejnenej na serveri a ani neručí za záväzky osôb, ktorých ponuky môžu byť súčasťou reklamy.

4.4. Platnosť a podmienky vypovedanie zmluvy: platnosť záznamu sa automaticky každý rok predlžuje na ďalšie obdobie, ak klient prevádzkovateľovi neoznámi (na email alebo poštou) zámer ukončiť spoluprácu a to najdlhšie 14 dní pred ukončením platnosti záznamu.


5. Autorské práva


5.1. Všetky informácie publikované v písomnej, grafickej či inej podobe na serveri Stredneskoly.eu (ak nie je výslovne uvedené inak), sú chránené podľa autorského zákona v znení neskorších predpisov. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa a jednotlivých klientov nesmú byť žiadne údaje publikované na iných miestach internetu, v tlačenej ani elektronickej podobe (okrem čiastočných citácií povolených zákonom). Informácie sú zdarma určené výhradne pre osobnú potrebu všetkým klientom a užívateľom, definovaným v Obchodných podmienkach pre Stredneskoly.eu a v Záväzných pravidlách pre užívateľov servera Stredneskoly.eu.

5.2. Akýmkoľvek tretím osobám, ktoré k tomu nemajú oprávnenie, je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu servera Stredneskoly.eu. Zároveň je zakázané zasahovať do prevádzky servera Stredneskoly.eu z technického hľadiska.


6. Závěrečné ustanovenia


6.1. Porušenie vyššie uvedených pravidiel oprávňuje prevádzkovateľa k podniknutiu zodpovedajúcich právnych krokov a/alebo opatrení povolených právnym poriadkom Sloveneskej republiky vo veci ochrany práv a majetkových záujmov prevádzkovateľa voči osobe, ktorá súčasne na jedne strane užíva server a na druhej strane nerešpektuje Záväzné pravidlá.

6.2. Záležitosti výslovne nespomenuté v Záväzných pravidlách, sú riešené podľa Obchodných podmienok servera Stredneskoly.eu, podľa Obchodného zákonníka a súvisiacich legislatívnych noriem SR.

6.3. Aktuálne znenie textu Obchodných podmienok pre Stredneskoly.eu a textu Záväzných pravidiel pre užívateľov servera Stredneskoly.eu, sú k v elektronickej podobe k dispozícii na serveri Stredneskoly.eu. V tlačenej podobe sú k dispozícii priamo u prevádzkovateľa servera.


1.Február 2018